Zrównoważony rozwój

Zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez uszczerbku dla potrzeb przyszłych pokoleń

Dla ADR wzrost z myślą o zrównoważonym rozwoju jest strategicznym priorytetem, na który ukierunkowana jest polityka tworzenia nowych produktów i innowacji w procesach produkcyjnych. Przyjęcie zrównoważonego rozwoju jako zasady biznesowej dla ADR oznacza włączenie aspektów środowiskowych i społecznych do strategii, procesów i produktów, które generują wartość w perspektywie długoterminowej.
W praktyce oznacza to efektywne i strategiczne zarządzanie dostępnymi zasobami, czy to naturalnymi, finansowymi, ludzkimi czy relacyjnymi; angażowanie pracowników w proces decyzyjny, sprawianie, by czuli się częścią projektu i motywowanie ich; sprawianie, by podstawowe działania firmy były zrównoważone, opracowywanie rozwiązań, które sprawią, że wszystkie rutynowe i codzienne praktyki i operacje będą wydajne; wspieranie lokalnych firm w wyborze dostawców, a tym samym monitorowanie łańcucha dostaw.
Wymiar ekologiczny

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Dla ADR gospodarka o obiegu zamkniętym jest nowym paradygmatem ekonomicznym, który oddziela wzrost gospodarczy od zużycia zasobów, a ponowne stworzenie modeli produkcji i konsumpcji w celu zmniejszenia ilości odpadów i wprowadzenia ponownego wykorzystania materiałów w nieskończonych cyklach produkcyjnych jest priorytetem dla grupy.
Wymiar ekonomiczny

Wzrost i wydajność

Zrównoważony rozwój gospodarczy w ADR obejmuje zdolność do generowania dochodu i pracy w sposób zrównoważony poprzez dążenie do wzrostu i wydajności.
Wymiar społeczny

W przypadku ADR jest to sprawiedliwość

Jest to zdolność grupy do zapewnienia równego podziału warunków ludzkiego dobrobytu. Dlatego ADR angażuje się w tak wiele projektów społecznych i rozwija zaawansowaną świadomość odpowiedzialności społecznej. ADR stale poszerza zakres swojej odpowiedzialności społecznej, wspierając liczne inicjatywy oparte na trzech filarach: młodzieży, edukacji i rozwoju obszaru.
Odpowiedzialność społeczna

Dla lepszej przyszłości dla wszystkich

ADR wspiera stowarzyszenie "Alice for Children", które buduje szkoły w Kenii, stowarzyszenie "Lega del filo d’oro", wspierające wyjątkowych młodych ludzi oraz inne lokalne i krajowe inicjatywy mające na celu wspieranie młodzieży, sportu i relacji społecznych w regionie.

Powstanie ITS Academy Leading Generation

Grupa ADR jest również dumna z bycia członkiem-założycielem akademii ITS przeznaczonej dla młodych ludzi mieszkających lokalnie. Jej działalność ma na celu pogłębianie wiedzy, której będą oni potrzebować, aby wejść w świat kariery zawodowej w sposób przygotowany i świadomy. Ponieważ młodzi ludzie są przyszłością!