Informacje dla Akcjonariuszy

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację

z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Wezwania, o których mowa wyżej nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie.

Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r.

Pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji

Zarząd ADR POLSKA S.A. („ADR POLSKA”) na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji ADR POLSKA w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie ADR POLSKA  pod adresem ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, o którym mowa wyżej spółka obowiązana jest do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy wybranym przez walne zgromadzenie.