ANALITYK DANYCH

ADR Polska Sp. z o.o. z Zagórza, specjalizująca się w produkcji osi, półosi i zawieszeń do maszyn rolniczych poszukuje:

Analityka danych

który zautomatyzuje proces analizy danych i stworzy rozwiązania oparte o mechanizmy bazodanowe (chodzi głównie o pobieranie i analizę danych z systemów informatycznych klasy ERP).

Szukamy osoby, która:

 • będzie odpowiedzialna za przygotowywanie analiz i raportów oraz utrzymanie źródeł raportowych;
 • wie jak posługiwać się zapytaniami SQL (przydatne przy tworzeniu, modyfikacji czy generowaniu zagregowanych danych do dalszych analiz czy raportów);
 • posiada praktyczną, zaawansowaną znajomość MS Excel (m.in. tabele przestawne, funkcje wyszukiwania) oraz MS Access (praca na danych z zewnętrznych systemów, tworzenie zapytań itd.);
 • zna specyfikę systemów raportowania BI, Crystal Reports czy QlikView;
 • ma wykształcenie wyższe (min. licencjat, preferowane magisterskie) na kierunkach ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) lub finansowych (ekonomia, finanse, zarządzanie);
 • opanowała język angielski na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji i podstawową komunikację z międzynarodowym zespołem IT.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • praca w systemie hybrydowym;
 • umowę o pracę;
 • poczucie realnego wpływu na działania firmy;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • dofinansowanie nauki języków;
 • spotkania integracyjne;
 • ubezpieczenie na życie.

Zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: klaudia.futyma@atwsystem.pl z dopiskiem Analityk danych. Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów.

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865307; NIP 6871795342; REGON 371169728, rekrutacji na stanowisko Analityk danych.”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Spółka ADR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865307; NIP 6871795342; REGON 371169728. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pisemnie na podany wyżej adres Administratora. Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta. Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.